BYGG DIN FRAMTID MED

DTBA Construction

Vi anser att var och en av våra anställda är en nyckel till framgång. Företaget strävar efter att höja kompetensnivån så att medarbetarna kan nå sin fulla potential. Kunskap är det allra viktigaste inom DTBA. Därför strävar företaget efter att bygga partnerskap som kan leverera tjänster av hög kvalitet.

Läs mer

Vår historia

DTBA Construction grundades 2015 som ett resultat av ett företagssamarbete i syfte att kunna erbjuda tjänster i både Litauen och Sverige. DTBA har inrättat en personalavdelning i Litauen: DTBA Group, som bedriver verksamhet under handelsnamnet DTBA Recruitment. Syftet är att effektivisera DTBA Constructions urvals- och rekryteringsprocess och att ge arbetssökande som vill arbeta utomlands i byggnadsindustrin en bättre service.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Litauen har ökat stadigt, och Sverige är det land som investerar mest i Litauen. Av detta skäl – och för att svenskarna anses vara ett av världens lyckligaste folk – är det mycket intressant att söka sig till Sverige bland ambitiösa unga människor som vill skaffa sig internationella erfarenheter liksom bland skickliga yrkesutövare som strävar efter att fördjupa sina kunskaper på en ny marknad eller att få bättre betalt för sitt arbete.

Enligt en studie som utfördes av Stockholms handelskammare 2015 är Stockholm en av de snabbast växande städerna i Europa. Storstadstillväxten för med sig ökad kulturell mångfald och en mer positiv inställning till utländsk arbetskraft.

Målet

DTBA:s affärsidé är att skapa en tjänst som bidrar till att tillgodose en ökad efterfrågan på bygg- och anläggningsarbeten i Stockholmsområdet samt att ge litauiska arbetssökande goda anställningsmöjligheter utomlands. Företagets mål är att främja utbildning och integration i samhället genom relationer mellan anställda och ledning som får alla medarbetare att känna tillhörighet och ett varaktigt engagemang för företaget. Detta engagemang gör att personalen är nöjdare och arbetar professionellt samtidigt som det ger företaget en hållbar struktur.

Vi anser att var och en av våra anställda är en nyckel till framgång. Företaget strävar efter att höja kompetensnivån så att medarbetarna kan nå sin fulla potential. Kunskap är det allra viktigaste inom DTBA. Därför strävar företaget efter att bygga partnerskap som kan leverera tjänster av hög kvalitet och ge DTBA en möjlighet att bredda sig och skaffa sig större insikt om den svenska byggmarknaden.

Gipsentreprenad

Början

Efter över ett år sedan vi startade har vi insett att nästa steg framåt är offentliga upphandlingar. Det här varit en hel del att göra innan vi kunnats betraktas som en potentiell tjänsteleverantör.

16 januari 2017 togs beslutet att starta certifieringsprocessen för den internationella standarden för miljö ISO 14001: 2015 och kvalité ISO 9100: 2015Det har tagit 10 månader för ledningen att förbereda sig för den externa revisionen. Åtgärder vidtogs för att standardisera praxis hos organisationerna. Det innefattade revideringen av de dagliga rutinerna och de processer som genomförts av byggteamet, kontorspersonal samt ledningen.

Förberedelserna omfattade att skapa rutiner för att säkerställa att den lagstiftning som krävs av  myndigheter och industrin följs hela tiden. Ytterligare miljöpolicy, kvalitetspolicy och arbetsmiljöpolicy skapades för att garantera att företag strävar efter mer än att bara följa föreskrifter.

24 november DTBA Construction som tillhandahåller byggarbete och  DTBA Group som rekryterar personaltjänster har fått certifiering av Svensk Certifiering Norden AB.

Processen

Precis före ISO-certifiering den 14 november 2017 har DTBA Construction AB blivit medlem i  Byggnadsarbetarförbundet och tecknat kollektivavtal.

Följande är de projekt som genomfördes under slutet av år 2017 och år 2018: Nya Karolinska sjukhuset, Grow Hotell, Gränby staden, Kv. Rosendal – BRF Grindstugan.

Förväntan för de framtida projekten är att kunna ha en positiv inverkan i samhället genom att tillhandahålla tjänster på en fastighetsmarknad där bristen på bostäder är verklig och oundviklig på grund av den växande befolkningen.

Tanken bakom villigheten att gå vidare till den offentliga sektorn är också att säkerställa stabiliteten för vår organisation samt att vara en del av samhället som arbetar mot samma mål.

Företagstjänster

För att utöka utbudet av tjänster såväl som att engagera sig i intressanta projekt med innovativa entreprenörer har DTBA tagit ett antal projekt i samarbete med diverse företag.

Under år 2018 hade företaget möjlighet att kontinuerligt arbeta tillsammans med inredningsarkitekter, fastighetsmäklaren Stayaround och klädmärket Movesgood.

Att arbeta tillsammans med Stayaround har givit oss en möjlighet att få inverkan på utformningen av en modern arbetsplats. Samtidigt som det har breddat vår förståelse om modern arbetsmiljö där traditionella arbetsplatser behöver anpassas till förändrande arbetskulturen där dagligt kontorsarbete pågår.

Samma begrepp av snabb takt kan tillämpas på Movesgood. Företaget bakom varumärket har valt begreppet av pop-up butik för att marknadsföra sina kläder. Fördelen med pop-up butiken är flexibiliteten att byta plats till den för närvarande mest önskvärda, samt att ständigt anpassa sig till kundens behov. Under år 2018 har DTBA byggt och monterat pop-up butiker i Täby centrumMall of Scandinavia, samt på International Arlanda Airport Terminal 5.

Totalentreprenad 

En tillbyggnad på befintlig fastighet eller ombyggnation av nuvarande konstruktion kan öka bostadsvärde eller boyta betydligt. Under år 2017-2018 har DTBA genomfört olika tillbyggnationer, ombyggnads- och renoveringsprojekt med mål att nå både ökning på boyta och bostadsvärdet.

Processen

Genom att välja DTBA som totalentreprenör säkerställer kunder sig att underentreprenörer och leverantörer kommer att vara godkända enligt våra företagsstandarder som följer ISO-kvalifikationer samt våra policies.

Som totalentreprenör tillhandahåller DTBA ett brett utbud av tjänster samt har en lista över godkända underentreprenörer som gör det möjligt för företaget att leverera projektet från början till slutet.

Våra tjänster omfattar: konstruktionsritningar, bygglovsansökan, tekniska samråd, markarbete, betongarbete, byggnation av konstruktion och isolering, elektriska installationer, ventilation och VVS, plattsättning, snickeri samt målning. För våra certifieringar vänligen se våra Kvalitetsstämplar. För aktuella projekt och referensbilder besök vår Facebook sida.

Botell Volta

Fakta

Byggherre: Sisyfos Gruppen.

Typ av projekt: ombyggnad och renovering.

Projekttid: maj 2016 – april 2017.

Typ av byggnad: kontorshus från 1918.

Byggnadens storlek: 2 300 m2.

Slutresultat: smålägenheter.

Lägenhetsstorlekar: 82 lägenheter på mellan 9 och 25 m2.

Mer information om Botell Volta finns på den officiella webbplatsen www.botellvolta.se

Projektet

DTBA Construction AB har utfört ombyggnads- och renoveringsarbetena i Botell Volta. Projektet genomfördes i två etapper inom loppet av ett år, där varje etapp omfattade halva byggnaden. Inledningsvis arbetade 80 % av byggteamet med etapp 1, medan återstående 20 % ägnade sig åt att förbereda etapp 2. Teamet hade möjlighet att engagera sig i alla delar av projektet, från rivningsarbeten till plantering av träd och buskar och färdigställande av inredningen i lägenheterna.

Läs mer

Botell Volta

Erfarenheten

Botell Volta lärde DTBA-teamet att bedöma en byggnads värde genom att ta hänsyn till många olika variabler, främst kunskaper om byggnaden, hur den tidigare har använts och den samhällshistoria man kan få en glimt av under de gamla strukturerna.

Innan projektet påbörjades bestod kontorsbyggnaden av ett flertal lokaler med olika användningsområden: där fanns kontorsrum av olika slag, studios och lagerutrymmen. För att komma åt byggnadens kärna måste en del moderna konstruktioner rivas, och under detta arbete fick vi lite insyn i de olika verksamheter som har förekommit i huset och i hur arbetsmiljön var organiserad. Vi gjorde också åtskilliga spännande upptäckter.

Under etapp 2 av projektet hittade vi gamla träpelare i väggarna, bakom plywood och gips. Pelarna var skadade och behövde restaureras till sitt ursprungliga skick. Trä har alltid haft en särskild plats i litauernas hjärtan, det kan vi se i historieböckerna och förstå av det traditionella hantverket. Denna kunskap om och känsla för trä är en del av den litauiska kulturen. Därför var det särskilt givande för teamet att få arbeta med att restaurera pelarna och ge dem en ny funktion som inredningsdetaljer i lokalerna.

När vi öppnade ett ventilationsschakt under etapp 2 hittade vi också ett reklamplakat i original för Volta-dammsugare målat på en masonitskiva, troligen någon gång omkring 1925.

Resultatet

När bostadsutrymmena blir mindre får detaljerna större betydelse. Med detta i åtanke sökte teamet dels återskapa alla utrymmen med samma kvalitet, dels hantera dem alla var för sig: varje del av byggnaden bedömdes separat och betraktades som unik och som en måttstock för deras arbete. DTBA hade inte möjlighet att välja material för projektet, men arbetets kvalitet och hur det utfördes var helt och hållet teamets ansvar.

I och med att byggnaden gjordes om till ett hotell kommer många människor att få tillfälle att granska det arbete som har lagts ned. Därför var teamet tvunget att inte bara se till att genomföra ett framgångsrikt projekt som helhet, utan också koncentrera sig på varenda detalj i huset och tillmäta dem alla lika stor vikt.

Wenngarns slott

Fakta

Byggherre: Sisyfos Gruppen.

Typ av projekt: ombyggnad och renovering.

Projekttid: 2015 – 2018.

Anstaltshöjden, typ av byggnad: lägenhetshus.

Anstaltshöjdens totala storlek: 1 400 m2.

Slutresultat: bostadsrättslägenheter.

Lägenhetsstorlekar: 28 lägenheter på mellan 17 och 54 m2.

Mer information om Wenngarn finns på den officiella webbplatsen www.wenngarn.se

Projektet

Sedan 2015 har DTBA Construction AB utfört ombyggnads- och renoveringsarbeten vid Wenngarns slott tillsammans med byggherren. Byggherren har specialiserat sig på att bygga om och rusta upp byggnader eller delar av byggnader som bär traditionens prägel, och göra det på ett sätt som bidrar till att bevara det nordiska kulturarvet.

Läs mer

Wenngarns slott

Erfarenheten

När man renoverar en byggnad krävs det ofta stora förbättringar på vissa områden innan den är redo att börja användas igen. Anstaltshöjden, DTBA:s huvudsakliga projekt på Wenngarn, var annorlunda. Här måste många lager skalas bort innan byggnadens tegelstomme kunde friläggas. Därefter rekonstruerades alla interna strukturer som inte var bärande. Hela byggnaden förvandlades, från källare till vind. Planen var att skapa en utformning som gjorde att så mycket dagsljus som möjligt kunde släppas in i huset vid alla tidpunkter. För att de boende ska kunna njuta av dagsljus och frisk luft moderniserades byggnaden också, och fick takbalkonger av typen Velux Cabrio samt utvändiga terrasser.

Eftersom Wenngarns slott har ett unikt läge ägnade teamet mycket tid och möda åt utformningen av bysamhället kring slottet. Alléerna med flera hundra år gamla träd förnyades genom att döda träd togs ned och byttes ut mot nyplanterade. Buskage gallrades ur och nya växter planterades. Marken jämnades och nya gångvägar anlades, så att besökarna kan njuta av den fantastiska miljön.

Sedan urminnes tider har litauer en nära relation med naturen och i synnerhet träden. Eken ansågs förr vara helig, eftersom den var gudarnas boning, och småfolket bad sina böner vid dess stam. Att kontakten med naturen fortsatt är viktig i vår kultur är självklart, och vårt team trivs verkligen med att få göra trädgårdsarbete.

DTBA har även medverkat till andra projekt vid Wenngarn: Stenladan, Vagnslidret, Hus utan sladd, Ängsbacken, Brännvinsstugan och Musteriet.

Resultatet

Ombyggnad och renovering är DTBA:s livsluft. För en byggentreprenör finns det inget bättre sätt att skaffa sig kunskap, och möjlighet, att få insikt i svensk byggnadskultur och byggnadshistoria än att medverka till projekt som inte bara formar samhällens framtid utan också bevarar delar av det förflutna.

Tjänster

För mer information om vilka tjänster vi tillhandahåller, var god och fyll i förfrågningsformuläret eller kontakta DTBA Construction huvudkontor.

För dom senaste karriärmöjligheterna kontakta

DTBA recruitment

Besök hemsidan

Kvalitetsstämplar och Företagets politik

Våtrumsbehörig
enligt BKR

 
Godkänd BAS-P och
BAS-U 
 
Auktoriserat PER-företag
 
Certiferad HLR instruktör

ID06 registrerade

 

Försäkrad med
FORA

 

Försäkrad med
Ansvarsförsäkring

 

Medlem i Byggnads

 

Certifierad enligt
ISO miljö standard

 

Certifierad enligt
ISO kvalitetsstandard

 

För mer information om våra politik inom företaget läs mer: Miljöpolicy, Arbetsmiljöpolitik, Kvalitetspolicy.

Kontaktuppgifter

DTBA Construction AB

Huvudkontor och verkstad


Generatorgatan 26

19560, Arlandastad

Sverige


Reg. no 559035-2232

Godkänd för F-skatt


08-121 487 79

info@dtba.se

UAB DTBA Group

Rekrytering och urval


Vytauto pr. 32

44328, Kaunas

Litauen


Reg. no. in LT: 304164231

Reg. no in SE: 502078-1596

Registrerad för A-skatt


+370 37 206 352

recruitment@dtba.se

Skicka oss en förfrågan